Pyxis PIX iss The Compass
Star Name Coords. Dist.(ly) Mag. Spect. Type of Star Features, etc.
Alpha Pyxidis 8h 43' 35.5
-33 11' 11
840 3.68 B1.5III Blue
Giant
Beta Pyxidis 8h 40' 6.2
-35 18' 29
390 3.97 G5II-III Yellow
Bright Giant
Gamma Pyxidis 8h 50' 31.9
-27 42' 36
210 4.02 K3III Orange
Giant
Delta Pyxidis 8h 55' 31.5
-27 40' 55
230 4.87 A3IV Blue White
Sub Siant
Epsilon Pyxidis 9h 9' 56.4
-30 21' 55
210 5.59 A4IV Blue White
Sub Siant
Zeta Pyxidis 8h 39' 42.5
-29 33' 40
240 4.86 G5III Yellow
Giant
Eta Pyxidis 8h 37' 52.1
-26 15' 18
240 5.24 A0V Blue White
Main Sequence
Theta Pyxidis 9h 21' 29.6
-25 57' 56
520 4.71 M0III Red
Giant
Kappa Pyxidis 9h 8' 2.8
-25 51' 30
490 4.62 K4/K5III Orange
Giant
Lambda Pyxidis 9h 23' 12.1
-28 50' 2
182 4.71 G8III Yellow
Giant